در سالهای اخیر میزان بروز مری بارت (BE) افزایش یافته است . خطر ابتلا به آدنو کارسینوم در بیماران، 30 تا 125 برابر بیشتر است . از این روتکنیک‌های جدیدتری که تشخیص زودرس این عارضه را ممکن می‌سازند و همچنین به همراه نشانگرهایی که قادر به پیش گویی پیشرفت تومور باشند، مورد نیاز است .
کد نوشتار : 45105