این مقاله ضمن بررسی همه جانبه جنگلهای اول و دوم جهانی از نظر لجستیکی پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی موثر برروند تحلولات لجستیک تا زمان حاضر را بررسی می‌کند.
نمایه ها:
قرن 20 | 
کد نوشتار : 44466