هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی توت فرنگی در روستاها سنندج از نظر تخم انگلهای انسانی بوده است . نوع مطالعه توصیفی است و کلیهء مزارع توت فرنگی 30 روستای شهرستان سنندج که توت فرنگی را بصورت عمده تولید می‌کنند بعنوان جامعهء آماری در نظر گرفته شده‌اند و از میان آنها 196 نمونه نیم کیلویی توت فرنگی با روش نمونه گیری چند مرحله‌ای تصادفی تهیه دشه و مورد آزمایش قرار گرفته است . نتایج این پژوهش نشان داد که از کل نمونه‌های بررسی شده 4 نمونه دارای آلودگی به تخم آسکاریس بوده، یک نمونه آلوده به تخم تریکواسترانژیلوس و همچنین یک نمونه دارای لاروهای آزاد زی و یک نمونه نیز دارای تخم کرمهای قلاب‌دارحیوانی بوده است ، بیشترین منابع آب مورد استفاده چشمه با 53 درصد بوده و بیشترین آلودگی در مزارعی که با آب رودخانه آبیاری می‌شدند، مشاهده گردیده است که اغلب مربوط هب مسیری خاص و رودخانه قشلاق می‌باشد همچنین اغلب آلودگی‌های مشاهده شده در مرحله اول شستشو یعنی در مرحلهء شستشوی با آب ساده مشاده شده است . با توجه به این مسئله که یک شستشوی ساده توت فرنگی تا حد زیادی آلودگی احتمالی به تخم‌انگلها را از بین می‌برد، پیشنهاد می‌شود که آموزش لازم در زمینهء شستشوی توت فرنگی صورت گیرد.
کد نوشتار : 42455