روشهای جدید آموزش زبان خارجی اهمیت زیادی به زبان آموزان و ویژگیهای فردی آنها می دهند. از میان این ویژگیهای فردی ، راهکارهای یادگیری زبان به طور گسترده مورد توجه محققین قرار گرفته است . همچنین تاثیر برخی عوامل مهم در یادگیری زبان روی استفاده از این راهکارها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . از میان این عوامل ، عقایدی که زبان آموزان در مورد روند یادگیری یک زبان خارجی دارند چندان مورد توجه محققین قرار نگرفته است . با در نظر گرفتن این نکته ، تحقیق حاضر با اهداف زیر انجام داده شد: الف ) بررسی تاثیر عقاید یادگیری زبان خارجی و سطح بسندگی بر انتخاب راهکارهای یادگیری زبان ، ب) تاثیر سطح بسندگی بر عقاید زبان آموزان در مورد یادگیری زبان .
نمایه ها:
دختر | 
کد نوشتار : 41701