در این تحقیق روایات تفسیری این امام همام در جز پنجم قرآن ، مورد بررسی قرار می گیرد.
نمایه ها:
تفسیر | 
ع | 
قرآن | 
اسلام | 
کد نوشتار : 41640