سازمانها ، برای نگهداری نیروهای پرتوان و متخصص که سودآوری آنان برای سازمان محرز شده ، از پاداشهای نقدی و غیرنقدی استفاده می نمایند، همچنین برای خارج کردن کارکنان ضعیف و خاطی که رفتار آنان در سازمان ، ضرر و زیان است ، متوسل به تنبیه می شوند. تحقیق حاضر با عنوان اثرات نظام پاداش و تنبیه موجود ، بر رضایت شغلی کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به بررسی چند عامل موثر ( همکاران ، سرپرستان ، حقوق و مزایا و شغل ) ، بر رضایت شغلی آنان پرداخته است.
کد نوشتار : 41641