به طور کلی این پژوهش از اهداف متفاوتی تشکیل یافته است که هدف اصلی و اساسی آن این است که عوامل موثر بر ارتقا بهره وری آموزشگاههای کار ودانش را شناسائی نمائیم . از طرف دیگر یکسری اهداف فرعی نیز دارا می باشد که این اهداف عبارتست از اینکه : 1 - آیا راهنمائی شغلی و تحصیلی می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب شود؟ 2 - آیا آگاهی نسبی مدیریت از نهاد کار و دانش می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب گردد. 3 - آیا تکنولوژی آموزشی می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب گردد؟ 4 - آیا ارتباطات موثر آموزشگاههای کار و دانش با مراکز و موسسات صنعتی می تواند در ارتقا بهره وری آموزشگاهها اثر داشته باشد؟ 5 - آیا رضایت شغلی کارکنان می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها اثر داشته باشد؟
کد نوشتار : 41637