طراحی تغذیه برای مهندس ریخته‌گر اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش فرایند تغذیه در انجماد قطعات ریختگی با استفاده از علم شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت محل تشکیل حفره انقباضی و قابلیت مذاب رسانی تغذیه پیش بینی می‌شود. در ابتدای امر، دما در نقاط مختلف قطعه شبیه سازی شده و سپس با استفاده از مدل‌های ریاضی، محل حفرات انقباضی نیز شبیه سازی می‌شود بهدیهی است در صورت مشاهده حفره در قطعه، پارامترهای مربوط به شکل قطعه و یا تغذیه تغییر می‌یابند تا قطعه بدون حفره انقباضی حاصل شود. این نوع شبیه سازی در کارخانجات ریخته‌گری و خصوصا" برای تولید قطعات سنگین از اهمیت زیادی برخوردار است . حداقل پارامترهای GT ابه 2 و U 1 به 2 و GT 1 به 4 که معیاری برای تشکیل حفره انقباشی در قطعه هستند. برای آلیاژ B413 آلومینیوم استخراج شدند که برتیب برابر با 1/35 و 1/55 می‌باشند. این دو معیار در مراجع برای فولاد برابر با 1/0 گزارش شده‌اند.
کد نوشتار : 38466