این گزارش چشم انداز منابع معدنی ایران و جهان در سال 2000 را به طور جامع و تحلیلی به تصویر می‌کشد. برخلاف برخی دیدگاههای بدبینانه، چشم انداز منابع و ذخایر معدنی جهان، امیدوار کننده است . این خوش بینی به ویژه در مورد کشورهایی صدق می‌کند که بخش‌های وسیعی از خاکشان دارای انواع گوناگونی از ساختارهای زمین شناختی است . چشم انداز آینده منابع و ذخایر معدنی ایران امیدوار کننده است . آنچه مسلم است صادرات مواد معدنی فراوری شده می‌تواند دومین منبع صادراتی کشورمان بعد از نفت باشد، به عبارت دیگر فراوری امید آینده بخش معدن خواهد بود و باید از سوی سیاست‌گذاران کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. طبقه بندی منابع و ذخایر معدنی، توزیع ذخایر معدنی جهان، تخمین عمر ذخایر جهان، چشم انداز آینده، منابع معدنی مورد مطالعه سال 2000، و چشم انداز اینده منابع معدنی ایران عنوانهای اصلی این گزارش است .
کد نوشتار : 38144