هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی موقعیت سیستمهای حسابداری صنعتی در شرکتهای تولیدی ایران از منظرهای سنتی و مدرن بوده است .
نمایه ها:
شرکت | 
کد نوشتار : 41351