این مقاله اثرات سرریزهای تحقیق و توسعه بین صنعتی صنایع تولیدی کانادا را نشان می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که سرریزها علاوه بر هزینه تولید و ساختار تولیدی صنایعی که این تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند، بر هزینه و ساختار تولید صنایع دیگر نیز موثر است .
کد نوشتار : 35978