فاسد شدن روی بمنظور بررسی، نمونه‌های بتنی مسلحی ساخته شد که الکترودهای فولادی آنها قبلا به نحو مطلوبی با فلز روی پوشش داده شده و در نسبت‌های متفاوتی از نرمه سیلیس و کلرور سدیم قرار گرفتند. این نمونه‌ها برای چندین ماه در شرایط هوای رطوبی قرار داشتند. این نمونه‌ها برای چندین ماه در شرایط هوای رطوبی قرار داشتند. در طی این مدت ترکیبات الکترولیت منافذ نمونه‌ها مورد بررسی و تجزیه قرار گرفته و سرعت خوردگی الکترودهای داخل نمونه‌های بتنی با روش پلاریزاسیون خطی مشخص شدند. از این بررسیها چنین نتیجه‌گیری شده که تاثیر عمده در سرعت خوردگی فلز روی که آرماتورها را اندود نموده بستگی به PH فاز الکترولیت منافذ دارد، همچنانکه سطوح زیاد و غیرقابل تصور ذرات نرمه سیلیس ، قادر به انجام کاهش زیادی در سرعت خوردگی پوشش فلز روی در مقایسه با سیمانهای معمولی دارد. بررسی ارتباط بین پتانسیل خوردگی و سرعت خوردگی الکترودهای قرار گرفته در بتن روشن ساخت که سرعت خوردگی معمولا بستگی به کنترل آندی دارد، بجز در مقادیر خیلی زیاد انتشار اکسیژن که سرعت عمل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کد نوشتار : 36931