مقاله شامل دو قسمت کنترل کیفیت و ارتباط کنترل کیفیت با استادارد کردن شرکت می‌باشد. در قسمت اول مقاله که در زمینه کنترل کیفیت از دیدگاهی مشتری‌گرایانه می‌باشد سه هدف اصلی کنترل کیفیت یعنی تطبیق با نیازهای بازار، بهبود قابلیت اطمینان کالا و کاهش هزینه‌های تولید مورد بحث قرار می‌گیرند. در ضمن بحث دوباره بهبود قابلیت اطمینان کالا مفاهیم کنترل کیفیت از سرچشمه تولید و گسترش کیفیت نیز مورد توجه قرار می‌گیرند و در هنگام بحث در مورد کاهش هزینه‌های تولید تکنیک‌های کنترل کیفیت و شرح QC نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. در قسمت دوم مقاله که شامل استاندارد کردن شرکت به عنوان روشی برای کنترل کیفیت می‌باشد تاثیر استانداردکردن شرکت بر بهره‌برداری مورد بحث قرار گرفته و سپس به مراحل استانداردکردن شرکت که شامل استاندارد کردن فرایند تولید، محصول و مدیریت می‌باشد پرداخته می‌شود. در مرحله استانداردکردن فرایند تولید به طور کلی در مورد طرز ایجاد استانداردهایی برای مراحل مختلف در تولید و ارتباط استانداردها با عوامل تولید و آموزش افراد کیفیت‌گرا در محیط کار بحث می‌شود و در بخش محصول منظور از ایجاد استاندارد برای کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته و ارتباط این استانداردها با استانداردهای بین‌المللی یا ملی بیان شده و مراحل و روش‌های لازم برای کنترل استانداردها مورد بررسی قرار می‌گیرند و در مرحله سوم استانداردکردن مدیریت ، سیاست‌ها و ابزار کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و عمل برای حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ایجاد شده مورد بحث قرار می‌گرند.
کد نوشتار : 36670