در این مقاله که بر پایه چکیدهء دیدگاه‌های راسل ایکاف استاد علوم سیستم‌ها در دانشگاه پنسیلوانیا و پایه‌گذار فن برنامه‌ریزی تعاملی در مدیریت تدوین شده، تلاش می‌شود که مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی در این جهان مدام متحول و مدام بحرانی مورد بررسی قرار گیرد. هدف آن است که مدیریت صنعتی ما با درک جدید از توسعه، نگرش سنتی از توسعه را که شامل زنجیرهء بی‌فرجام جذب ارز، خرید تجهیزات از خارج و نهایتا تولید و باز جذب ارز برای ادامه تولید است را به نقد بکشاند. ما در مسیر این تسلسل به کجا می‌رویم؟ آیا کار ما شبیه کسی نیست که خانه‌اش آتش گرفته و برای خاموش کردن آتش به جای آب از هیزم استفاده می‌کند.
کد نوشتار : 35524