نارسایی حاد کلیه با وقوع اختلال در عملکرد کلیه در طول ساعتها یا روزها مشخص می‌شود که منجر به نقص آن در ترشح فرآورده‌های باقیمانده نیتروژنی و حفظ تعادل مایع و الکترولیت می‌گردد. در طول پنج دهه گذشته، چندین دلیل مهم نارسایی کلیه و مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک زمینه‌ساز آن شناخته شده است . در این مقاله در مورد پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کلیه ایسکمیک و اصول درمانهای حاضر آینده بحث می‌شود.
کد نوشتار : 30904