جلوگیری از مسمومیت ناشی از سرب در محیط زیست ، از درمان آن آسانتر است . اگر به مسمومیت سرب در خون توجه نشود می‌تواند مخرب یا مرگ‌آور باشد.
کد نوشتار : 29031