اخیرا نوعی تکنولوژی احتراق پیشرفته، بر مبنای استفاده از مشعل‌های شعله‌گردابی به همراه خشک‌کن بادی در کوره‌های باگاس سوز متداول گریده و توسعه یافته است . در این مقاله جزئیات طراحی این سیستم احتراق، و همچنین نتایج جمع‌بندی شده آزمایشهای عملکرد سیستم در مقیاس پایلوت‌پلانت که با استفاد ه از وسیله احتراق تجربی موجود در انستیتوی تحقیقاتی قندسازی، مک‌کی، کویینزلاند اجرا گردیده است ، توصیف می‌شود. طراحی سیستم پایلوت‌پلانت توسعه یافت و یک سیستم احتراق مدل، در مقیاس تجارتی ساخته شد و در کارخانه فارلی نصب گردید. نتایج آزمایشهای مدل ارائه می‌شود و عملکرد حین کار مشعل شعله گردابی و خشک‌کن باگاس ، مورد بحث قرار می‌گیرد. در عین حال جزئیات مربوط به افزایش ظرفیت کوره‌های با گاس سوز بیان می شود.پارامترهای طراحی کوره مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار می گیرند و عوامل بازدارنده افزایش ظرفیت اهمیت خشک‌کردن باگاس و تغییرات بازدهی در نتیجه بکارگیری این نوع مشعل نیز بحث و بررسی می‌شود.
کد نوشتار : 26943