25 بیمار مبتلا به تومرهای سطحی مثانه از نوع ترانزیشنال (TCC)(22 مورد متعدد یا عود شونده بعد از رزکسیون ضایعه) و 3 بیمار مبتلا به CLS بعد از TUR بیوپسی، تحت درمان ب ث ژ داخل مثانه‌ای قرار گرفتند و با 25 بیمار مبتلا به تومر سطحی مثانه (متعدد یا عود شونده)که فقط با رزکسیون ضایع درمان شده بودند از نظر عود و پیشرفت ضایعه مقایسه شدند. در گروهی که با ب ث ژ داخل مثانه‌ای درمان شده بودند در دو بیمار (8 درصد) و در گروهیکه بعد از رزکسیون، فقط تحت نظر بوده‌اند، در پانزده بیمار(60 درصد)عود مشاهده شد. در این مطالعه ب ث ژ تولید شده در انستیتو پاستور ایران سوش پاستور در درمان و پیشگیری از عود تومرهای سطحی و CIS مثانه بکار برده شد. نتایج آن مشابه انواع خارجی و عوارضش اندک بوده است . ما تولید انبوه این فرآورده را در انستیتو پاستور ایران توصیه می‌کنیم.
کد نوشتار : 27654