مدیریت نمی‌ایستد و بسرعت حرکت می‌کند. علم نیز به پشتوانه این نیاز حرکتی ، پابه پای مدیریت حرکت می‌کند. آنجا که سرعت مدیریت در اداره کردن محیطهای بزرگ با انواع گوناگون کالا و خدمات به پیش می‌رود ، دست افزار او نیز با ارتباطی به دنیای کامپیوتر ، رشد فزاینده‌ای می‌یابد. این مقاله یکی از تکنولوژی‌های مرتبط با این نیاز ، بنام تکنولوژی بار کد را معرفی می‌کند.
کد نوشتار : 24327