استراتژی توسعه صنعتی کشور در گرو شناسایی حلقه‌های مفقوده و نامعلوم در هر یک از زنجیره صنایع و فعالیتهای صنعتی کشور است . سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درازمدت در جهت توسعه بخشیدن به صنایع نساجی کشور در حال حاضر و در برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی در آینده نزدیک نیز در گرو شناسایی حلقه‌های مفقوده متعدد در ساختار این صنعت قرار دارد. برای دستیابی به مدلی بهینه و مناسب پیش از مراحل ابتدائی بررسی مطالعاتی و برداشت واحد از مفاهیم آن مقوله پایه‌ای ذیل کمک شایانی در ارائه مدل خواهد نمود. پیوستگی صنعتی ، پیوستگی علمی ، حلقه تولید ، زنجیره تولید ، خط تولید ، حلقه مفقوده.
کد نوشتار : 20471