متدهای محاسباتی یکی از روشهایی است که امروزه همگام با روشهای تجربی در مطالعات و تحقیقات متفاوت در تمام بخشهای علوم از جمله شیمی، کاربرد فراوانی پیدا کرده است . در این پروژه از متدهای محاسباتی برای بررسی سمی یا غیرسمی بودن برخی ترکیبات ارگانوفسفره و چگونگی اثر بازدارندگی آنها بر روی آنزیم استیل‌کولین‌استراز استفاده شده است . آنزیم استیل‌کولین‌استراز یکی از ترکیبات مهم بدن موجودات زنده است و هیدرولیز استیل‌کولین را که انتقال‌دهنده عصبی در رابطهای عصبی است ، کاتالیز می‌کند. عدم هیدرولیز به موقع استیل‌کولین منتهی به اختلالات بسیار مهمی در سیستم عصبی می‌شود. نیرویی که استیل‌کولین را به آنزیم استیل‌کولین استراز نزدیک می‌کند از نوع نیروهای بسیار ضعیف واندروالسی است ، برای اینکه آنزیم بتواند کارش را به خوبی انجام دهد این نیروهای ضعیف باید به طور متناوب ایجاد و شکسته شود. برخی ارگانوفسفره روی مکان فعال آنزیم اثر گذاشته و با ایجاد پیوند کووالانسی قوی و برگشت‌ناپذیر با آنزیم، آن را از فعالیت باز می‌دارد. در این کار، پس از یافتن بهترین ساختار برای لیگاندها به وسیله روشهای نیمه‌تجربی، برهمکنش بین لیگاندهای ارگانوفسفره-N,N دی‌متیل‌فسفرآمیدیک‌اسیدبیس (-4نیتروفنیل‌استر) و N,N دی‌بنزیل‌فسفرآمید و -4متیل‌فنیل‌استر با آنزیم استیل‌کولین‌استراز و همچنین برهمکنش بین استیل‌کولین با آنزیم به وسیله روشهای مولکولار مکانیک بررسی شد و نتیجه این بود که پیوند بین لیگاندها و آنزیم به مراتب قویتر از پیوند بین استیل‌کولین با آنزیم بوده و پایداری ساختارهای حاصله هم بیشتر است که این پدیده نتایج تجربی را تایید می‌کند.
کد نوشتار : 27674