اپوکسیدها ترکیبات حلقوی سه عضوی هستند که به عنوان حد واسط در بسیاری از سنتزهای آلی مورد استفاده قرار می‌گیرند اپوکسی کتونها بوسیله واکنشگرهای مختلف احیا می‌شوند بدین منظور بر آن شدیم تا تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهیم. سدیم بورهیدرید و لیتم آلومینیوم هیدرید دو نمونه از واکنشگرهایی هستند که بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. واکنش 3 و -4 دی‌فنیل - 4 و -5 اپوکسی -2- سیکلوپنتن ان (3) با NABH4 منجر به احیای گروه کربونیل به عاملی الکلی خواهد شد که دود یا سترومر تولید می‌کند در یکی از دیاسترومرها عامل OH با حلقه اپوکسید در موقعیت سیس و در دیاسترومر دیگر عامل OH با حلقه اپوکسید در وضعیت ترانس قرار می‌گیرد همچنین احیای 3 و -4 دی‌فنیل 2 و -3 اپوکسی سیکلوپنتن ان (4) با NaBH منجر به احیای گروه کربونیل به عامل الکلی خواهد شد و دود یا سترومر نیز ایجاد می‌کند. احیای -4 هیدروکسی 3 و -4 دی‌فنیل -2 سیکلوپنتن -1 ان (5) با واکنشگر NaBH4 منجر به احیای گروه کربونیل می‌شود که دود یا سترومر Va و Vb تولید میشود.
کد نوشتار : 27526