پژوهش حاضر با استفاده از روش پیشمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس‌پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجو نبودن و مدت زمان بازیابی آنها از مجموعه‌های موجود در کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه فردوسی انجام شده است . هدف ، مقایسه دسترس‌پذیری فیزیکی کتابها در حوزه‌های علوم و علوم انسانیˆاجتماعی بوده است . نمونه‌ای شامل 560 کتاب از کتابخانه‌های دانشکده‌های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات ، تربیت بدنی، علوم اداری، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشصات 280 کتابی بود که از میان خواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هر کدام از سیاهه‌ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شد و در قسمت دوم زمان میان در خواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (1/4 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتایج یادداشت شد و سایر کتابها (3/4 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط کارکنان میز امانت بازیابی شده است . در تحلیل داده‌ها از فرمول رضامندی کانتور، آزمون t و F و X2 استفاده شده است . احتمال زضامندی 81 درصد و نرخ "موجود بودن، کتابها، 90/5 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس‌پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه‌ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است (50-65 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است . دسترس‌پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه‌های علوم و علوم انسانیˆاجتماعی تفاوت معنی‌داری ندارد ولی زمان دسترسی بهکتابها در حوزه‌های علوم به طور معناداری از حوزه‌های علوم انسانیˆاجتماعی کمتر است . عامل دسترس‌ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست (55/45 درصد). سایر عوامل عمده دستری‌پذیری به ترتیب عبارتند از کتابدار (14/54 درصد)، اشتباه دانشجو (9/04 درصد)، اشتباه قفسه‌آرایی (5/45 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایید شد.
کد نوشتار : 27231