بهینه‌سازی جریان اطلاعات مدیریتی در سه مرکز اطلاع رسانی به نامهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی در قالب طرح نظام اطلاعاتی مدیریت موضوع این پژوهش است . هدف از انجام پژوهش بهسازی روند گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مدیریتی در چارچوب نظام فوق می‌باشد. روش پژوهش آمیزه‌ای از روش‌های تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است . از روش پژوهش کتابخانه‌ای جهت فراهم آوردن پیشینه پژوهش مرتبط با دو حوزه نظام اطلاعاتی مدیریت و مراکز اطلاع رسانی استفاده به عمل آمد. از روش میدانی نیز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و تهیه طرح پیشنهادی نظام اطلاعاتی مدیریت برای مراکز اطلاع رسانی مورد پژوهش استفاده شد. به همین منظور دو نوع پرسشنامه پنج گزینه‌ای و تشریحی تهیه و تدوین شد که از پرسشنامه پنج گزینه‌ای با استفاده از آمار توصیفی جهت تائید یا رد فرضیه‌های پژوهش استفاده به عمل آمد. پرسشنامه تشریحی نیز ابزار بررسی جریان کنونی گردش اطلاعات در سطوح مختلف مدیریت مراکز اطلاع رسانی، نیازهای اطلاعاتی مدیران و فرانمای کلی مراکز را فراهم آورد. نتایج حاصل از پرسشنامه‌های پنج گزینه‌ای، که به منظور سنجش فرضیه‌های پژوهش تهیه شده بود، به شرح زیر است : 97 درصد از مدیران مراکز اطلاع رسانی معتقدند که طرح نظام اطلاعاتی مدیریت و برقراری آن موجب کوتاه‌تر شدن زمان دستیابی به اطلاعات می‌گردد. 76 درصد از مدیران اعتقاد دارند برقراری نظام اطلاعاتی مدیریت موجب کاهش هزینه‌های دستیابی به اطلاعات می‌گردد و 98 درصد از مدیران معتقدند که ارائه اطلاعات صحیح و دقیق در قالب نظام مدیریت تصمیم‌گیری بهتر ایشان را سبب می‌شود. نتایج حاصل از پرسشنامه‌های تشریحی نیز بیانگر این مطلب است که طراحی نظام اطلاعاتی مدیریت در مراکز اطلاع رسانی مورد پژوهش امکان‌پذیر بوده و قابلیت طراحی تفصیلی، اجرا و بهره‌برداری را دارد.
کد نوشتار : 27542