رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال، دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین، انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه میانگینها، انحراف معیار و درصد دانشگاه تهران نسبتا وضعیت مناسبتری دارد و در سال 1375 نسبت به دیگر سالها میزان رعایت استانداردها بیشتر است و همچنین دانشکده علوم پزشکی وضعیت مطلوبتری دارد اما هیچ کدام از این اختلافات دارای تفاوت معنی‌داری نیست . از میان استانداردهای گزینش شده ایزو، بیشترین میزان رعایت استاندارهای را "نتایج" و پائین‌ترین میزان را "اطلاعات جانبی و تخصصی" دارد.
کد نوشتار : 27735