توسعه نیروی انسانی به عنوان مهمترین جنبه اقتصادی توسعه در کشورهای در حال توسعه مطرح است بسیار از صاحبنظران بر این نکته تاکید دارند که در کنار پیشرفت تکنولوژی و افزایش ظرفیتهای صنعتی و نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تولید و مکمل سرمایه‌های فیزیکی مورد توجه است (وحیدی-سهرابی ترجه 1373) بنابراین ترکیب مناسب نیروی کار آموزش‌دیده و سرمایه‌های فیزیکی بشدت مورد نیاز است . "نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در افزایش کارآیی نیروی کار و به تبع آن افزایش تولید مورد توجه قرار گرفت ". با توجه به اینکه افزایش کارآیی ناشی از آموزش منجر به افزایش تولید و درآمد بیشتر در آینده خواهد شد از این نظر هزینه‌های آموزشی در افزایش دانش فنی و تخصصی کارکنان که به تبع آن تفاوت سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان که در دوره‌های ضمن خدمت شرکت کرده و آنهایی که شرکت نکرده مشخص میشود که خود نمایانگر اینکه آیا هزینه‌های آموزشی موثر هستند یا نه؟ طرح تحقیقی علی که مقایسه دو گروه غیرهمتا با پس آزمون در سازمان کشاورزی استان کرمانشاه و از کارشناسانی که دوره ضمن خدمت را دیده و آنهایی که در این دوره‌ها شرکت نکرده بودند صورت پذیرفت . با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به منظور بررسی اثر آموزش از بین 50 نفر کارشناس آموزش‌دیده در سیستمهای آبیاری تحت فشار، 25 نفر به صورت تصادفی و همچنین از بین 50 نفر کارشناس آموزش‌دیده در دوره کاهش مصرف سموم، 25 نفر بصورت تصادفی، و از بین 100 نفر کارشناسان که آموزشهای مذکور را ندیده‌اند، 50 نفر کارشناس بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 25 نفری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و از دو گروه دوره‌دیده و دو گروه دوره‌ندیده در دوره سیستمهای آبیاری تحت فشار و دوره کاهش مصرف سموم آزمون بعمل آمد. نمرات حاصل از آزمونها، با استفاده از روشهای آمار استنباطی آزمون T تجزیه و تحلیل شدند، داده‌های بدست آمده فرضیه تحقیق را مورد تایید قرار داده و بیانگر آن میباشد که کارآیی و اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت در افزایش دانش فنی و تخصصی کارکنان سازمان بسیار موثر بوده است .
کد نوشتار : 27498