در این گفتار ، محصول چغندرقند و تولید قند و شکر از این گیاه مورد توجه قرار گرفته است ، بنابراین بحث در زمینه دیگر واریته‌های چغندر را به مقالات دیگری واگذار می‌کنیم و تنها به چغندرقند می‌پردازیم .
نمایه ها:
کد نوشتار : 16717