چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیگار | 
مثانه | 
کد نوشتار : 06522