رژیم غذایی و به ویژه انواع چربی ها از عوامل مرتبط با بیماری های عروق کرونر می باشند. از آنجا که برخلاف پلاسما، تاثیر رژیم غذایی بر روی اسیدهای چرب موجود در بافت چربی به سرعت ظاهر نشده و الگوی اسیدهای چرب موجود در بافت چربی منعکس کننده نوع چربی های مصرفی در دراز مدت است، لذا این مطالعه به منظور مقایسه ساختار اسیدهای چرب موجود در بافت چربی افراد مبتلا به بیماری های عروق کرونر (CAD) با افراد غیر مبتلا طراحی شد. تعداد 25 بیمار که بر مبنای آنژیوگرافی به CAD مبتلا بوده و به منظور انجام عمل جراحی پیوند عروق کرونر به بخش جراحی قلب باز بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه مراجعه کرده بودند، گروه مورد را تشکیل می دادند. گروه کنترل شامل 23 نفر، افرادی بودند که بر مبنای آنژیوگرافی به CAD مبتلا نبوده و به منظور تعویض دریچه آئورت به همان بیمارستان مراجعه کرده بودند. دو گروه از نظر سن، وزن و نمایه توده بدن (BMI) با هم جور بودند. نمونه بافت چربی از ناحیه چربی زیر پریکارد (Atrioventricular groove) در حین عمل جراحی برداشته شد و آنالیز اسیدهای چرب توسط روش HPLC انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که به طور کلی بافت چربی گروه مورد حاوی مقادیر بیشتری از اسیدهای چرب اشباع و مقادیر کمتری اسیدهای چرب غیر اشباع (به استثنای اسید لینولئیک) بود. میزان اسید الائیدیک نیز در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود. با این وجود از نظر آماری تنها تفاوت اسیدهای چرب استئاریک، اولئیک و لینولئیک معنی دار بود. میانگین درصد این اسیدها در بافت چربی گروه مورد به ترتیب برابر 4.8، 20.7 و 6.7 و در گروه شاهد به ترتیب برابر 3.8، 27.8 و 9.0 می باشد که نشان دهنده تفاوت معنی دار بین دو گروه است (به ترتیب P<0.05 و P<0.03 و P<0.05). تفاوت نسبت به سایر اسیدهای چرب معنی دار نبود. با توجه به مطالعات قبلی و نظر به اینکه نوع و میزان اسیدهای موجود در بافت چربی تابع دو عامل رژیم غذایی و متابولیسم کلی بدن می باشد، به نظر می رسد که اختلاف موجود در دو گروه مربوط به تفاوت در رژیم غذایی باشد. افزایش اسیدهای چرب اشباع و کاهش اسیدهای چرب غیر اشباع که در بافت چربی بیماران مبتلا به CAD دیده می شود، ممکن است علت تسریع پروسه آترواسکروز باشد.