در این رساله تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . سلنیم دارای کاربردهای متنوع و زیادی در صنایع الکترونیک و ساخت قطعات حساس نوری، نیمه‌هادیها، صنایع شیشه، آلیاژهای فلزی، مواد داروئی و شامپوها می‌باشد. در اکثر این موارد عنصر خالص و در بعضی دیگر ترکیبات آن بکار می‌رود. روشهای خالص سازی سلنیم به دو دسته کلی خشک Pyrometallurgical و تر Hydrometallurgical تقسیم میشوند. اکثر این روشها مستلزم استفاده از داروهای شیمیائی متنوع، دما و فشارهای متفاوت از محیط می‌باشند. حتی برای دست یابی به سلنیم با خلوص خیلی بالا گاهی چاره‌ای به غیر از استفاده از این روشها نمی‌باشد . روش الکتروشیمی جزء روشهای تر می‌باشد و عموما" برای تهیه عناصر یا ترکیبات شیمیائی با خلوص بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزایای دیگر این روش استفاده کمتر از داروهای شیمیائی می‌باشد. در این پروژه از خواص شیمیائی سلنیم و ناخالصیهای همراه آن استفاده شده و بعضی از ناخالصیها قبل از الکترولیز محلول حذف گردیده است . تعدادی از ناخالصیها نیز که می‌توانند در روشهای غیر الکتروشیمی ایجاد مزاحمت نمایند در روش الکتروشیمی مزاحمتی ایجاد نمی‌کردند. در عمل ابتدا سلنیم خام (Crude Selenium) که از مجتمع مس سرچشمه تهیه شده بود مورد آنالیز قرار گرفته است . ده‌ها نمونه در شرایط مختلف الکترولیز گردیده و آن‌ها پارامترهای دما، دانسیته جریان، PH و غلظت بهینه شده‌اند. برای تنظیم PH از هیدروکسید سدیم و اسید نتیریک استفاده گردید. برای آنالیز نمونه‌ها از روش جذب اتمی شعله استفاده شده است . خلوص سلنیم در نمونه‌ها به 95 درصد تا 97 درصد افزایش داده شده و ناخالصیهای محصول شامل سلنیم دی اکسید 100ˆ0 درصد، نقره 008ˆ0 درصد، سدیم 03ˆ0 درصد و تلوریم 05ˆ0 درصد می‌باشد. عناصر مس و سرب در محصول مشاهده نگردیده است . بالاخره با عملکرد مجدد نمونه، خلوص به 5ˆ98 درصد تا 99درصد رسیده و تلوریم در محلول مشاهده نگردید.