بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌های دانشگاه شیراز، میزان آشنایی آنها با مواد و ابزارهای کتابخانه و شناخت مشکلات آنها در استفاده از کتابخانه هدف تحقیق حاضر است ، تعیین موارد مذکور برای اثبات لزوم آموزش استفاده از کتابخانه صورت گرفت . بررسی نوشته‌های نشان داد که صرفنظر از دیدگاههای متفاوت در مورد آموزش کتابخانه‌ای کتابداران جملگی بر مسئله آموزش توافق دارند. هدف از آموزش ارائه راهنمایی‌ها و تعلیمات لازم برای استفاده موثر از منابع و مواد کتابخانه‌ای است . جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در فرضیه اول - دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌های دانشگاه شیراز به درستی با مواد و ابزار کتابخانه‌ای آشنا نیستند و در نتیجه بهره‌گیری مطلوب از آنها بعمل نمی‌آید پرسشنامه‌ای حاوی 44 سئوال بین 10 درصد از دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌ها توزیع گردید. اطلاعات مورد نیاز فرضیه دوم کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در حال حاضر فاقد امکانات ، تسهیلات و برنامه‌های لازم جهت ارائه آموزش‌های ضروری هستند با توزیع پرسشنامه‌ای جداگانه، مصاحبه با کتابداران و مسئولین کتابخانه و مشاهده محیط مورد مطالعه کسب شد. برنامه آماری علوم اجتماعی (SPSS) جهت اخذ نتایج، تهیه جداول و محاسبه کمیت‌های آماری مورد استفاده قرار گرفت نتایج بدست آمده درستی فرضیه‌های تحقیق را مورد تائید قرار داد. براساس نتایج بدست آمده توصیه‌ها و پیشنهاداتی جهت روش‌های آموزش و بهره‌گیری بیشتر از امکانات موجود و توسعه برنامه‌ها و روشها بعمل آمده است .