تعیین سطوح شناختی پرسشها و تکالیف کتب علوم دوره ابتدائی در وضع موجود و اعتلای این سطوح به وضع مطلوب بر اساس طبقه‌بندی بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوهای تدریس . این پژوهش شامل تعداد 581 سوال از پرسشها و تکالیف کتب علوم در پنج پایه مقطع ابتدائی در دو گروه :" به این پرسشها پاسخ دهید" و "آیا میدانید که " میباشد و ملاک مقایسه، طبقه‌بندی هدفهای پرورشی بلوم در حیطه شناختی است که شش سطح دانش ، درک ، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را در بر میگیرد. این تحقیق از نوع توصیفی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است داده‌های بدست آمده از تحقیق با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و جداول نمودارها و درصدها، معرف این روش آماری در تحقیق میباشند. نتیجه تحقیق نشان میدهد که سوالات کتب اول ودوم بیشتر در سطح درک و مربوط به سطح پایین طبقه‌بندی شناختی و سوالات کتب سوم، چهارم و بخصوص پنجم بیشتر در سطح دانش میباشند و متاسفانه از سطوح بالای طبقه‌بندی شناختی بلوم هیچ سوالی گزارش نشده است ، بدین معنی که جای سطوح تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی در کتب علوم دوره ابتدائی خالی است . تغییر وضع موجود در جهت تاکید بر یادگیری سطوح بالاتر طبقه‌بندی بلوم، تحول اساسی در روشهای تدریس را می‌طلبد. برای این منظور در طرح سوالات ، باید از تاکید بر جنبه حفظ کردن فاصله گرفته و در جهت تاکید برفرصت اندیشیدن و تحلیل مطالب به شاگردان تغییر یابد بطوریکه معلم نقش راهنما را داشته باشد و مسئولیت یادگیری، تعمق، تحلیل، کشف و ارزشیابی را بعهده شاگران بگذارد. بدین جهت مرحله دوم تحقیق، انواع الگوهای تدریس معرفی شده است و جدول تطبیق این الگوها و موضوعات درسی و همچنین یک سناریوی پیشنهادی از یکی از الگوهای تدریس مطرح میشود، تا معلم با استفاده از آنها بتواند روشی مناسب برای تدریس مفاهیم علوم در پیش گیرد. پیشنهادات مطرح شده برای استفاده برنامه ریزان درسی، محققان و معلمان است که اگر عملی گردد، میتواند تغییرات اساسی و مفیدی را برای انتقال از وضع موجود آموزشی به وضع مطلوب در کتب علوم دوره ابتدائی بوجود آورد. بویژه نمونه سوالات پایانی که تمام سطوح طبقه‌بندی شناختی را در بر میگیرد و عملا" طرح سئوالات مطللوب را پیشنهاد میکند، در خور توجه است .
کد نوشتار : 17557