این پژوهش به منظور "بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان" و برای پیگیری اهداف زیر انجام شده است : این پژوهش در قالب اهداف ذیل مورد بررسی قرار گرفته است : -1 سنجش میزان آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت در سازمانهای دولتی شهر کرمان -2 سنجش نحوه عملکرد مدیران سازمانهای دولتی شهر کرمان -3 تعیین نوع و میزان رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان. -4 ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت مدیریت سازمانهای دولتی شهر کرمان. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه "الف " برای سنجش آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و پرسشنامه "ب " جهت ارزیابی و سنجش عملکرد در مورد هر کدام از عملکردهای مدیریت ) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه از طریق اظهارنظر اساتید و اعضا محترم هیات علمی دانشگاههای شهید باهنر و آزاد اسلامی واحد کرمان محاسبه و برآورد گردید و پایایی آن دو پرسشنامه از دو طریق بازآزمائی و نیز آلفای کرونباخ تعیین گردید. تعداد مدیران سازمانهای دولتی کرمان 71 نفر تخمین زده شد و همین تعداد به عنوان نمونه انتخاب شد. برابر نظر اساتید محترم راهنما و مشاور پرسشنامه مربوط به مدیران را فقط مدیران بایستی تکمیل می‌کردند و به منظور تامین نظر آنها و اجرای صحیح پرسشنامه از مدیران خواسته شد که هنگام تکمیل پرسشنامه محقق در محضر آنها باشد که تعدادی از مدیران استقبال و بدین نحو عمل کردند و تعدادی به عناوین مختلف منجمله مشغله کاری، عدم فرصت کافی، ماموریت‌های اداری و ... نتوانستند بدین نحو عمل کنند. لذا پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد و پس از گذشت یکماه مجموعا 52 پرسشنامه جمع‌آوری شد و همین تعداد در تجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت . برای بررسی رابطه بین متغیرها از تحلیل همبستگی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است . همچنین از روشهای آماری همچون آزمون t، f و HSD در مواقع لازم استفاده شد. یافته‌های بدست آمده نشان می‌دهد که بین آگاهی و اطلاعات مدیران و نحوه عملکرد آنان در خصوص عملکردهای مدیریت (برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری،...) رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق و نظر به اینکه عملکرد موثر و مطلوب مدیران در سازمانها مدنظر می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌گردد در انتخاب مدیران به گونه‌ای عمل شود که مدیران آگاه به اصول و عملکردهای مدیریت و واجد مهارتهای مدیریتی بکار گرفته شوند. همچنین با آموزش مدیران کنونی، زمینه برای فعالیت مطلوب‌تر آنان مهیا شود.
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان | 
کد نوشتار : 31494