با توجه به شیوع تروماهای بینی و علل ایجاد گکننده آن و عوارض ناشی از این تروماها در سنین مختلف افراد جامعه تصمیم گرفتیم که به بررسی وضعیت اتیولوژیکی این معضل در بین بیمارانی که از خردادماه 1382 لغایت مهرماه 1382 به بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان مراجعه می‌کنند بپردازیم. مطالعه به صورت انتروسپکتیو بر روی 102 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا انجام شد. در بین بیماران دچار ترومای بینی مراجعه کننده 7/65 درصد بیماران را جنس مذکر تشکیل می داد. در میان گروه های سنی 15 تا 20 سال بیشتر از سایر سنین در معرض خطر تروماهای بینی بودند.و در بین عوامل مولد تروما به طور کلی بیشترین شیوع تصادفات را داشتند. و به تفکیک در گروه بالغین بیشترین علت ایجاد کننده تروماهای بینی را تصادفات تشکیل می داد و در بین اطفال بیشترین عوامل ایجاد کننده تروما به ترتیب ورزش و تصادفات با شیوع 4/39% و 2/34% بودند. بیشترین جمعیت دچار ترومای بینی را افراد در حال تحصیل تشکیل می دادند و نوع شغل ریسک فاکتور مهمی برای عامل تروما محسوب می شد. به طوری که تصادفات علت تمام موارد ترومای بینی را در بین رانندگان تشکیل می داد و 57% علت تروما را در بین کارگران سقوط از ارتفاع تشکیل میداد. در بین عوارض ترومای بینی شکستگی و آسیب سپتوم و خونریزی بیشترین شیوع را به ترتیب به میزان 8/56% و 8/55% داشتند.
کد نوشتار : 73934