پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تبریز در سال 84-1383 پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. روشهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون tr و آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 380 نفر بود که 200 نفر آنها پسر و 180 نفر دختر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای می باشد. جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ 33 سوالی ارزیابی رفتار دانش آموزان راتر 30 سوالی و اطلاعات فردی انجام شده است. این تحقیق 4 فرضیه و 2 سوال داشت که بعد از تحلیل داده ها هر 4 فرضیه و دو سوال مورد تایید قرار گرفت: فرضیه اول: بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. این فرضیه با سطح اطمینان 99 درصد تایید شد. فرضیه دوم: بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. این فرضیه با سطح اطمینان 99 درصد تایید شد. فرضیه سوم: بین سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. این فرضیه با سطح اطمینان 99 درصد تایید شد. فرضیه چهارم: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است. این فرضیه با سطح اطمینان 99 درصد تایید شد و نشان داد که پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است. و اما سوالات پژوهش: آیا بین هوش هیجانی دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ پاسخ این بود که تفاوت وجود دارد و هوش هیجانی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است. آیا بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟ پاسخ این بود که تفاوت وجود دارد و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر بهتر از دانش آموزان پسر است.
کد نوشتار : 72788