اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف یک سازمان و مقایسه عملکرد سازمان های مشابه و تعیین قابلیت های کلیدی واحدها به منظور ایجاد یک محیط رقابتی می تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهره وری سازمان ها و نهایتا صنعت مربوطه داشته باشد. هدف از این تحقیق معرفی روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یکی از روش های ارزیابی و اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف و نحوه مقایسه آنها به منظور رسیدن به تابع تولید مرزی می باشد. با توجه به اینکه مدل های اولیه DEA با تقسیم بندی واحدها به دو دسته کارا و ناکارا قادر به ارائه یک رتبه بندی کامل واحدها نمی باشند لذا روش تلفیقی AHP/DEA به منظور کاستن محدودیت های هر دو روش DEA و AHP معرفی شد. اشکالات روش AHP/DEA مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در الگوریتم این روش و ارائه یک الگوریتم اصلاح شده AHP/DEA روشی برای رتبه بندی کامل واحدها ارائه شد. همچنین روش تحلیل پوششی داده ها با توجه به ویژگی های خود مدل مطلوبی جهت اندازه گیری در سازمان های دولتی محسوب شده و به دلیل عدم نیاز به یکسان نمودن ابعاد ورودی ها و خروجی ها کاربرد گسترده ای در تحلیل کارایی دانشگاه ها داشته است. لذا در این تحقیق پس از تعیین شاخص های عملکرد روش DEA برای اندازه گیری کارایی دانشکده ها از دو بعد آموزشی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 81-1380 به کار برده شد. کارایی ناشی از مدیریت کارایی مقیاس عوامل ناکارایی و میزان بهبود آنها برای هر دانشکده تحلیل شد و با به کارگیری روش AHP/DEA رتبه بندی کامل دانشکده ها صورت گرفت. در نهایت با استفاده ازنتایج بدست آمده به تعیین بعضی از قابلیت های کلیدی دانشکده ها پرداخته شد.
کد نوشتار : 71471