در کشور ما نظام سلامت و بازار دارویی تحولات مستمر و چشمگیری را طی سالهای اخیر شاهد بوده که بررسی مجدد شاخصهای مصرف دارو در کشور را ایجاب می کند. از آنجا که نسخ دارویی به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی چنین شاخص هایی شناخته می شوند پژوهش حاضر نسخ دارویی مراجعین به چهر داروخانه برگزیده از مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در چهار منطقه جغرافیایی متفاوت شهر تهران واقع شده اند را طی دوره تابستان و پاییز سال 1382 مورد مطالعه قرار داده است. در مجموع تعداد 8291 نسخه مورد ارزیابی قرار گرفت. و اطلاعات آنها در فرم اطلاعاتی که از پنج بخش اطلاعات مربوط به بیمار نوع نسخه پذیرش و عدم پذیرش نسخه تجویزکنندگان نسخه و شاخص های نسخه نویسی تدوین شده توسط شبکه بین المللی مصرف منطقی دارو وارد گردید. میانگین کل تعداد اقلام دارویی در نسخ مورد مطالعه 6/1+-8/2 می باشد. بیشترین و کمترین میانگین تعداد اقلام دارویی در نسخه ها به ترتیب در جنوب شهر تهران 5/1+-9/2 و شمال شهر تهران (داروخانه نمونه طالقانی) 4/1+-6/2 بدست آمد. بیشترین اقلام دارویی به متخصصین روماتولوژی با میانگین 6/1+-6/3 قلم و کمترین آن به رادیولوژیست ها با 7/0+-3/1 قلم مربوط می شد. همچنین تعداد اقلام دارویی در نسخ بیمه نسبت به نسخ آزاد و در نسخ پزشکان عمومی نسبت به نسخ پزشکان متخصص افزایش قابل توجهی را نشان می داد. 1/78% از اقلام دارویی با نام ژنریک تجویز شده بود. پزشکان عمومی نسبت به متخصصین تمایل بیشتری در کاربرد اقلام دارویی با نام ژنریک داشتند. داروهای تزریقی 4/12% از کل اقلام تجویز شده را تشکیل می دادند. این نسبت در نسخ پزشکان عمومی 6/14% و در نسخ پزشکان متخصص 6/10% بود. در مقایسه با مردان مراجعات زنان به داروخانه های مورد مطالعه 12% بیشتر بود. در رابطه با سن سهم سالمندان بالای 60 سال که حدود 5/6% جمعیت را تشکیل می دادند 5/22% بود. اگرچه براساس نتایج پژوهش حاضر کاهش میانگین اقلام دارویی نسخ کاهش درصد اقلام تزریقی و کاهش نسبی کمبودهای دارویی نسبت به سالهای گذشته گواه بهبود وضعیت بازار دارو و منطقی تر شدن نسخه نویسی پزشکان در کشور می باشد اما در عین حال یافته های دیگر این پژوهش از وجود مشکلاتی نظیر عدم دسترسی همه بیماران به داروهای مورد نیاز خود گران شدن قیمت داروها و تأثیرپذیری شاخص های مصرف دارو از وضعیت اقتصادی و توزیع جغرافیایی شهروندان تهران حکایت می کند.
کد نوشتار : 71279