به منظور بررسی اثرات حذف شاخ و برگ گونه‌های آتریپلکس لنتی فورمیس و نیتراریا شوبری در شرایط معمولی و تنش رطوبتی آزمایشی در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان سال 1382 تا پایان تیرماه 1383 انجام گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گنجایش رطوبتی خاک گلدانها در ظرفیت زراعی درصد رطوبت خاک در زمان تنش آبی کیفیت علوفه و ارزش رجحانی گونه‌ها مطالعه گردید. تولید بوته‌ها در فواصل زمانی مختلف در سه سطح برداشت کم متوسط و زیاد با دو نوع برداشت حذف شاخ و برگ و حذف برگ با دو نوع آبیاری معمولی و کم آبی در دو گونه مورد نظر بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بررسی گردید. گونه‌های مورد بررسی پس از کاشت به مدت شش ماه نگهداری شد و اولین قطع و توزین در فروردین 1383 انجام گرفت. در مجموع پنج برداشت از تیمارهای مختلف انجام گرفت و تولید گیاهان در برداشتهای مختلف و در مجموع مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از معنی دار شدن برخی از اثرات متقابل فاکتورها نتایج زیر حاصل می گردد: گونه آتریپلکس لنتی فورمیس چرای سنگین را بهتر از گونه نیتراریا شوبری تحمل می کند و در شرایط تنش آبی مقاوم تر است. گرچه عملکرد در هر گونه پس از برداشت دوم به بعد در تیمار کم آبیاری شده در نیتراریا شوبری موجب شده است. نتایج نشان داد که عملکرد گونه‌ها در برداشت متوسط در همه مراحل قطع از میانگین تولید بیشتری نسبت به سطح برداشت کم و زیاد برخوردار بود. در ضمن میزان عملکرد گونه‌ها بعد از برداشت اول بالا رفته و بعد از برداشتهای بعدی کاهش داشته است. میانگین عملکرد علوفه در آبیاری معمولی از میانگین عملکرد گلدانهای تحت استرس بالاتر بود. نتایج نشان داد که در حذف شاخ و برگ عملکرد نسبت به حذف برگ بیشتر بود. همچنین عملکرد آتریپلکس لنتی فورمیس از نیتراریا شوبری بیشتر بود. نتایج نشان داد که میزان پروتئین قابل هضم آتریپلکس لنتی فورمیس بیشتر از نیتراریا شوبری بود. آزمایش تعیین ارزش رجحانی نشان داد که خوشخوراکی آتریپلکس لنتی فورمیس برای هر دو نوع دام گوسفند و بز از خوشخوراکی نیتراریا شوبری بیشتر است. بررسیهای انجام شده نشان داد که براساس اصول اکولوژیک بهتر است دو گونه مورد مطالعه با هم کشت شونده زیرا نیتراریا شوبری گونه بومی ایران است و بدلیل زادآوری طبیعی سبب پایداری پوشش گیاهی خواهد شد.
کد نوشتار : 71251