امروزه در صنعت نفت نموداربرداری از چاه‌های حفاری شده یکی از کارهای مهم است. روش ‏‎NMR‎‏ یکی از روشهای جدیدی است که از تشدید مغناطیسی هسته ای جهت حصول پارامترهای پتروفیزیکی استفاده میکند. برخی پارامترهای حاصل از این لاگ مثل توزیع اندازه منفذی در نوع خود منحصر بفرد میباشد. برای مقایسه تخلخل و تراوایی حاصل از لاگ ‏‎CMR‎‏ در یکی از میادین نفتی جنوب ایران از دو چاه ‏‎Lو M‎‏ استاده شد. از آهکهای کرتاسه سازند منیفا در یک چاه لاگ ‏‎CMR‎‏ و در چاه دیگر داده های مغزه در دسترس بود. جهت مقایسه تخلخل لاگ ‏‎CMR‎‏ و مغزه شاخص مقایسه ای از بین لاگهای موجود،‌ لاگ تخلخل کل برگزیده شد. بیشترین همبستگی بین تخلخل مغزه با ‏‎PHIT‎‏ و تخلخل کل ‏‎CMR با PHIT‎‏ میباشد. با مقایسه این شاخص در هر دو چاه مقدار تطابق نسبتا قابل قبولی بدست آمد. تراوایی در دو چاه دارای اختلاف نسبتا زیادی می باشد. در شاخص زون جریانی جهت مقایسه تخلخل و تراوایی دو چاه در یک عبارت استفاده شد که این شاخص در چاه ‏‎M‎‏ مقادیر بالاتری نسبت به ‏‎L‎‏ دارا میباشد. این اختلاف در نتیجه اختلاف در ژئومتری منفذی است.
کد نوشتار : 66683