در این پایان نامه طی 4 بخش مجزا به بررسی دو مقوله مهم شخصیت و شخصیت پردازی در چهار رمان شاخص دو نویسنده معاصر ایران پرداخته شده است. سپس ضمن معرفی نویسنده ها، به بررسی آثار آنها از جنبه ساختاری و محتوایی پرداخته شده و شخصیت ها، طبقه اجتماعی، سن، ویژگی های فردی و روحی آنان را تحلیل کرده ایم. در پایان پرسش هایی از جنبه شخصیت پردازی و تاثیر هر یک در داستان چگونه است، تحول شخصیت ها، ورود و خروج آنها در داستان، توصیف و گفتگوی بین شخصیت ها در داستان بررسی شده است.
کد نوشتار : 60824