گسل تبریز یکى از مهمترین ساختارهاى زمین شناسى در شمال غرب کشور مى باشد. در این پژوهش با مطالعه تصاویر ماهواره اى و عکس هاى هوایی هندسه عمومى گسل مشخص گردید. با استفاده از جهت گیرى محور چین ها جهت فشارش ‏‎N00E-N020E‎‏ به دست آمده است. که با توجه به جهت گیرى گسل شمال تبریز مى تواند شاهدى بر حرکات راستگرد آن باشد. وجود شواهد مورفولوژیک مانند آبراهه هاى جابجا شده و منحرف شده، پشته هاى فشارى و مسدود کننده، حرکات راستگرد گسل را به اثبات مى رساند. وجود تراسهاى رودخانه اى، حفر بستر سنگى رودخانه ها و آبرفتهاى فرسایش یافته نیز شاهدى بر عملکردهاى معکوس گسل مى باشد. با تلفیق این نتایج مى توان به این نتیجه رسید که حرکات گسل تبریز از نوع راستگرد با مولفه شیب لغز معکوس بوده و این گسل حرکات بسیار مشخصى در دوران چهارم دارد. همچنین با استناد به پاره اى شواهد مى توان زمان شکل گیرى گسل تبریز را به کرتاسه فوقانى نسبت داد.
کد نوشتار : 65857