در این پایان‌نامه به حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و درجه دوم با استفاده از شبکه‌های عصبی پرداخته شده است. ابتدا شبکه عصبی Youshen Xia رفرنس اصلی پایان‌نامه، که اصلاح شد‌ه شبکه عصبی Xin-Yu Wu و همکارانش می‌باشد ارائه شده و همگرایی مطلق این شبکه برای مسائل برنامه‌ریزی ثابت گردید. علاوه بر این، سه شبکه عصبی جدید برای حل همزمان مسائل پرایمال و دوآل طراحی شده است. اولین شبکه عصبی جدید ارائه شده در این پایان‌نامه شکل اصلاح شده شبکه عصبی Xin-Yu Wu و همکارانش می‌باشد که به فرمی دیگر بیان گردیده است. شبکه عصبی جدید دوم اصلاح شده شبکه عصبی Youshen Xia می‌باشد به گونه‌ای که پیچیدگی سخت‌افزاری آنرا کاهش داده و دقت جوابها حفظ می‌شود. شبکه عصبی جدید سوم اصلاح شده شبکه عصبی جدید دوم است. نتایج عددی حاصل از شبیه‌سازی کامپیوتری، برتری شبکه‌های عصبی پیشنهادی و همگرایی مطلق آنها را نشان می‌دهد. شبکه‌های طراحی شده، از بکارگیری پارامترهای شبکه اجتناب می‌نمایند و قادر هستند به جوابهای دقیق همگرا شوند. این شبکه‌ها سخت‌افزار ساده‌ای را بکار می‌گیرند و هیچ مضرب آنالوگی برای متغیرها نیاز ندارند. بعلاوه شبکه‌ها بطور همزمان و در زمان واقعی مسائل پرایمان و دوآلشان را حل می‌نمایند.
کد نوشتار : 64548