نیاز شدید شرکتها، سازمانها و موسسات به بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی و کنترل، باعث شده است که این شرکتها و سازمانها سعی کنند از این ابزار به نحو احسن و مطلوبی استفاده نمایند. نظام بودجه‌بندی، تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی مشتمل بر طرحها و برنامه‌ها در خدمت مدیریت قرار گرفته است. با توجه به نقش بودجه در تحقق اهداف سازمان، هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی نحوه بودجه‌بندی در شرکتهای بیمه ایرانی شامل شرکت سهامی بیمه آسیا، البرز، ایران و دانا می‌باشد تا ضمن تبیین روش فعلی مشخص شود که آیا روش موجود می‌تواند موجبات تحقق اهداف شرکتهای مذکور را اجراء نماید، پیشنهاد گردد. برای بررسی موضوع، دو فرضیه به شرح زیر در نظر گرفته شده است: فرضیه 1: سیستم فعلی بودجه‌بندی در شرکتهای بیمه ایرانی کارآیی ندارد. فرضیه 2: بکارگیری روش بودجه‌بندی طرح و برنامه (PPBS) در مقایسه با روش بودجه‌بندی بر مبنای صفر (ZBB) موجب کارآیی بیشتر سیستم بودجه‌بندی شرکتهای بیمه ایرانی خواهد شد. می‌توان اظهار نمود که روش فعلی بودجه‌بندی در بودجه‌بندی شرکتهای بیمه ایرانی (صنعت بیمه) دارای کارایی لازم نمی‌باشد. همچنین از دیدگاه مدیران شرکتهای مذکور (نمونه آماری) روش بودجه‌بندی طرح و برنامه (P.P.B.S) در مقایسه با روش بودجه‌بندی بر مبنای صفر (ZBB) موجب کارآئی بیشتر سیستم بودجه‌بندی فعلی خواهد شد.
کد نوشتار : 64545