در گزارش طراحی مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد، درباره تاثیر ورزش بر پرورش جسم و روان تحقیق شده است. همچنین تاریخچه فضاهای ورزشی جهان و به تاریخچه ورزش در ایران پرداخته شده است. بررسی مطالعات اختصاصی ورزشها (نوع ورزش، ابعاد زمینها و تجهیزات ورزشی) و مطالعات اختصاصی عرصه‌ها از لحاظ فرم، جهت‌گیری، دسترسی‌ها، خدمات مورد بحث قرار گرفته است. بررسی اقلیمی شهر کرمان و تاثیر بر جهت‌گیری و فرم فضاهای ورزشی و تاثیر آن در طرح، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقررات فنی و سازه‌ای و جزیات ساختمانها ورزشی بررسی شده است. با توجه به مطالعات دموگرافیک، استادیوم فوتبال 000/20 نفری و سالنهای سرپوشیده 3000 نفری برای طرح پیشنهاد می‌شود. که با توجه به محورهای اصلی سایت و مسائل اقلیمی استادیوم و سالنهای سرپوشیده در سایت قرار گرفته‌اند.
کد نوشتار : 62249