این پایان نامه که با عنوان بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه السلام در جزء دهم قرآن کریم جمع آوری شده است، در سه فصل به شرح ذیل تنظیم گردیده است. الف) کلیات همراه با بیان مصطلحات حدیثی، معرفی تفاسیر روایی، روایت تفسیری و میزان حجیت آنها، ب) نصوص روایات رسیده از امام در ذیل آیات که از تفاسیر مهم روایی شیعه وسنی گردآوری شده، همراه با بررسی سندی، دلالی و شرح آن، و جدول اعتبار احادیث در یک نگاه، ج) شرح حال رجال همراه با جدول شرح حال رجال در یک نگاه و جدول میزان روایت و راوی و مروی عنه روات.
نمایه ها:
اسلام | 
تفسیر | 
ع | 
قرآن | 
کد نوشتار : 62054