در این پژوهش به کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران شرکت مخابرات ایران پرداخته شده است. به منظور بررسی نقش سیستم های فناوری اطلاعات سازمان در جمع آوری اطلاعات مناسب تصمیم گیری از مدل رشد نولان که چرخه یادگیری سازمانی را در توسعه فناوری اطلاعات سازمان نشان می دهد استفاده شده است. در گام نخست پژوهش وضعیت فعلی کاربرد فناوری اطلاعات سازمان با استفاده از روش آماری فاصله اعتماد تی استودنت بررسی شده و در مرحله بعد با بهره گیری از شاخص های عمده مراحل گوناگون مدل نولان و استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی عوامل اصلی کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران شرکت تبیین گردیدند. این عوامل به میزان 92/67 درصد از واریانس کل را پوشش داده اند که نشان می دهد عوامل دیگری نیز وجود دارند که از اهمیت کمتری نسبت به گروه اصلی برخوردار هستند. در گام سوم پژوهش میزان استفاده مدیران شرکت مخابرات ایران از سیستم های فناوری سازمان با روش آزمون فرضیه بررسی و مشخص گردید که کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران هنوز با میزان مطلوب آن فاصله زیادی دارد و مدیران اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری خود را اغلب از روش های دیگری به دست می آورند. ارائه الگوی کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مدیران و توسعه مدل نولان نوآوری و یا سهم علمی این پژوهش محسوب می شود.