پس از پیروزی انقلاب، شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان قالب مناسب سازمانی در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی پذیرفته شد. سوالات زیادی بود که پرداختن به آنها میسر نگردیده است. هزینه های واقعی مراکز و خدمات آنها، کاهش قیمت خدمات، افزایش کارایی با ثبوت هزینه هاو تفاوت اقلیمی در هزینه ها و اهداف از جمله این پرسشها بوده است. در 11 شهرستان این بررسی صورت گرفت که در هرشهرستان 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی با تمام خانه های بهداشت آن و یک مرکز تسهیلات زایمانی و 3 مرکز شهری بصورت تصادفی و یک مرکز بهداشت شهرستان انتخاب گردید. ابتدا تعاریف مشخص برای هرخدمت تعیین شد و توافق کردیم که چطور خدمات، وسایل مصرفی اختصاصی و غیراختصاصی، وسایل غیرمصرفی اختصاصی و غیر اختصاصی و سایر امکانات راثبت کنیم. تفاهم لازم روی روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل صورت گرفت و در نهایت قرار شد مطالعه روی هزینه های سال 74 صورت گیرد.
کد نوشتار : 57323