استفاده از مالچ سیاه پلاستیکی در زراعت لوبیا چشم بلبلی مصرف آب را تقلیل و عملکرد را افزایش داد و باعث کنترل علفهای هرز گردید.
نمایه ها:
مالچ |