دستیابی سریع به اطلاعات یکی از عناصر مهم در جهت توسعه زیربنای اطلاعاتی هر کشوری به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با توجه به مطلب فوق سعی دارد تا ضمن سنجش زیر ساخت اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی اصفهان با تاکید بر بانکهای اطلاعاتی دیسکهای نوری موجود در این کتابخانه ها پیشنهاداتی جهت توسعه وتقویت و ایجاد ارتباط فعال و متقابل میان آنها به لحاظ استفاده از این گونه بانکها ارایه نماید.پژوهش فوق از چندین بخش اساسبی تشکیل شده است: بخش اول به مطالعه وبررسی وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگاهی اصفهان از حیث فضا وساختمان <نیروی انسانی <حوزه های موضوعی<تجهیزات ماشینی<مجموعه ومنابع با تاکید بر پایگاههای اطلاعاتی موجود بر دیسکهای نوری وانتخاب وچگونگی تهیه این منابع <شیوه استفاده از آنها وچگونگی ارائه خدمات بوسیله آنها و همچنین به ذکر مشکلات کتابخانه های مذکور پرداخته است. نتیجه حاصل از این بخش نشان داد که کتابخانه های دانشگاهی اصفهان در سطوح تقریبا یکسان قرار دارند. کتابخانه های مرکزی و مادر دانشگاههای دولتی اصفهان از پایگاههای نسبتا مناسبی برخوردارندو کتابخانه های اقماری دانشگاههای مورد مطالعه دچار ضفهایی چون کمبود نیروی متخصص کتابدار واطلاع رسان < کمبود تجهیزات و امکانات رایانه ای < تخصیص بودجه مناسب و... هستند. بخش بعدی این پژوهش تلاش میکند تا جهت بهبود وضعیت کتابخانه ها و تسهیل و تسریع استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود بر دیسکهای نوری در دانشگاههای مختلف اصفهان و ایجاد ارتباط نظام یافته میان آنها در این راستا< پیشنهاداتی ارائه نماید. بدین منظور طرح ایجاد شبکه اطلاع رسانی دیسکهای نوری در کتابخانه های دانشگاههای دولتی اصفهان پیشنهاد میشود. طرح فوق به ارائه پیشنهاداتی در رابطه با اهداف <وظایف و خدمات شبکه <اعضا<اجزا وعناصر شبکه پرداخته است. همچنین به ارائه مدلی جهت ریخت شناسی شبکه می پردازد. در بخش پایانی نیز پیشنهادات و نتیجه گیری مطرح گردیده است.