به نام خدا بدست آوردن مدل ارزش (Cost Model) شبکه راههای ایران در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS) ابوالقاسم صادقی نیارکی کارشناس ارشد GIS سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور- دفترفن آوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتر مسعود ورشوساز استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چکیده : ارزش دهی به قطعات شبکه، یکی از مراحل بسیار مهم در تجزیه و تحلیل شبکه، در محیطهای G I S می‌ باشد. در آنالیز مسیریابی استفادهء تنها از طول یا زمان برای ارزش دهی منجر به نتایجی می‌گردد که اکثراً با واقعیت مطابق نیست. بنابراین برای برطرف کردن مشکل فوق که هدف اساسی این مقاله می باشد، بایستی معیارهای مختلفی علاوه بر طول یا زمان مد نظر قرار گیرد. اساساً معیارهای موثر بصورت جاده ای، وسیله نقلیه ای و انسانی مطرح می شود که در این مقاله تنها به شناسائی معیارهای جاده ای, آنهم فقط برای وسایل نقلیه سواری, پرداخته می شود. این معیارها عبارتند از : ترافیک، سیاحتی و زیارتی، امنیت، امکانات، آب و هوا، نقاط حادثه خیز، نوع راه، منطقه راه، طول راه، ابنیه فنی , خصوصیات هندسی راه که برخی بدلیل وابستگی به دیگر پارامترها و عدم وجود اطلاعات لازم در مورد آنها، حذف شدند. وزن دهی و ترکیب معیارهای فوق در یک مدل خاص بنام مدل ارزش انجام می پذیرد که برای تعیین آن, از روش تحلیل سلسله مراتبی می